top of page

Szanowni Państwo,

dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które
Państwo przekazujecie, uprzejmie informuję, że wprowadzam nową
politykę prywatności, spełniającą wymagania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nowa polityka prywatności będzie obowiązywała od 25 maja 2018 r.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w AKFiTS.pl Rafał Romaniuk, ul.Gustawa Morcinka 3/96,01-496 Warszawa, przetwarzany jest następujący
zakres Państwa danych osobowych:

imion i nazwisk,
adresu zamieszkania,
daty urodzenia,
nr NIP ( w przypadku faktury),
nr REGON ( w przypadku faktury ),
nazwa banku i nr rachunku bankowego,
telefonu kontaktowego,
adresu e-mail

Przetwarzane są także dane wynikające z dokumentów przekazanych przez
Państwa faktur, rachunków, umów oraz innych dokumentów.W związku z powyższym informuję, że:

Administratorem danych oraz Podmiotem przetwarzającym Państwa dane
jest  AKFiTS.pl Rafał Romaniuk ul. Gustawa Morcinka 3/96, 01-496, Warszawa.

kontakt pisemny:

   za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gustawa Morcinka 3/96,
01-496 Warszawa
mail: akfits.pl@gmail.com

            kontakt telefoniczny: 509-300-330Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z zawartej umowy dotyczącej doradztwa podatkowego

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w
celu wypełnienia obowiązków wynikających z łączącej nas umowy.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadrzędnegoInformujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

bottom of page